search
Finn ditt domenenavn her:

Avtalebetingelsene gjelder ved bestilling og kjøp av produkter og tjenester som tilbys av NXT AS med org.nr. 914 999 693, heretter kun referert i avtalen som NXT.

Ved å akseptere disse avtalebetingelsene samtykker du som NXT sin kunde og avtalepart i, at de til enhver tid gjeldende avtalebetingelser regulerer forholdet mellom deg som kunde og NXT i forbindelse ved kjøp og bruk av NXT sine produkter og tjenester.

Generelt

Kunden må være en fysisk myndig eller juridisk person. Videresalg av NXT sine produkter og tjenester til andre parter, helt eller delvis, er ikke tillatt med mindre skriftelig avtale foreligger mellom kunde og NXT. Kunden kan delegere drift og oppdateringer av egne hjemmesider etc. til annen fysisk eller juridisk person, dette begrenser alikevel ikke kundens ansvar iht. denne avtalen.

Alle produkter og tjenester fra NXT tilbys kun som abonnement, med mindre annet er spesifisert i avtalebetingelsene.

1. Abonnement

Abonnementsperioder løper 12 måneder av gangen, hvis ikke annet er spesifisert. 30 dager før utløp av hver 12-måneders abonnementsperiode forlenges abonnementet automatisk til en ny 12-måneders periode, med mindre abonnementet sies opp i henhold til pkt. 1.2 nedenfor.

1.2. Oppsigelse av abonnement

Et abonnement kan sies opp av kunden når som helst. Ubenyttet tid av perioder som er forhåndsbetalt for vil ikke bli refundert. Betales ikke tilsendt faktura for ny 12-månedersperiode inne fornyelsesfristen som er 30 dager før slutten av hver 12-månedersperiode, anses dette som en oppsigelse og tjenesten blir ikke fornyet og blir stengt umiddelbart ved utløp av inneværende periode. Godtgjørelse for reaktivering av abonnementet er kr. 500,- eks. mva.

Oppgsigelser kan også gjøres ved å sende signert oppsigelse via brevpost eller faks til NXT eller ved å logge inn på NXT sin kundeside og kansellere abonnementet derifra. NXT aksepter ikke oppsigelser/avbestillinger foretatt på telefon eller på e-post, da det er svært enkelt å forfalske avsenderadresse.

Ønsker NXT å stenge spesielle abonnementstyper eller særtjenester, kan NXT si opp abonnementet med 1 måneds varsel. Den forholdsmessige del av forskuddsbetalt abonnement vil i slike situasjoner unntakelsesvis bli tilbakebetalt til kunden.

Foretar NXT vesentlige endringer av en slik art at kundevilkårene blir dårligere, kan kunden si opp abonnementet med 1 måneds varsel. Den forholdsmessige del av forskuddsbetalt abonnement vil i slike situasjoner også unntakelsesvis bli tilbakebetalt.

1.3. Angrerett og frister ved bestilling av tjenester

Registrering av domenenavn er en tjeneste vi leverer med en gang vi har fått bestillingen og eventuelle egenerklæringsskjemaer. Med dette avtales det at tjenesten skal påbegynnes før utløpet av angrefristen, og følger derfor ikke vanlige regler for angrefrist i henhold til kjøpsloven. En tjeneste som er fullt ut levert er ikke returnerbar, og domeneregistreringer faller inn under dette.

Det er 14 dager angrefrist for privatkunder på tjenester som f.eks webhotell hvor prisen overstiger kr. 300.- ink.mva pr. år. Ved fjernsalg, hvor prisen på tjenesten ikke overstiger kr. 300.- (ink. mva), gjelder ikke angrefristen.

Kunden aksepterer ved bestillingen at tjenesten, f.eks. et webhotell, skal gjøres tilgjengelig for bruk av kunden før utløpet av angrefristen, ved bruk av angreretten må kunden derfor betale for den tiden tjenesten har vært tilgjengelig for kunden.

Ved bruk av angrefrist må angrefristskjema være utfylt og sendt oss innen fristen. Tjenester som angrefristen gjelder vil bli stengt med en gang skjemaet er mottatt og all data vil bli slettet f.eks. alle sidene på et webhotell. Husk å oppgi hvilke kontonummer som overskytende (innbetalt og forbruk) skal tilbakebetales til.

Angrefristskjema blir sendt til den e-postadressen som kunden oppgir som kontaktinformasjonen ved bestilling av tjenesten.

Mer om tjenester som leveres elektronisk i loven om angrerett kan du lese hos Forbrukerrådet.

1.4. Endring av abonnement

Et webhotell abonnement kan til enhver tid endres til en abonnementstype til en høyere pris. Et eventuelt allerede betalt abonnement vil herved bli motregnet i prisen på det nye abonnement. Endring til en abonnementstype med en lavere pris kan kun skje med virkning fra utgangen av abonnementsperioden, og bare om kunden har gitt beskjed om den ønskede endring minimum 35 dager i forveien for abonnementsperiodens utløp. Allerede innbetalt abonnement vil ikke bli refundert.

2. Betaling

60 dager før slutten av en abonnementsperiode blir det sendt ut faktura til den e-postadressen som kunden har oppgitt, dette må være en gyldig e-postadresse. NXT sender ikke ut faktura i brevsform.

All faktura blir sendt ut med e-post. Kunden plikter selv til en hver tid å à jour holde kontaktinformasjonen på NXT sin kundeside, herunder gyldig e-postadresse for fakturamottak.

Faktura har 14 dagers betalingsfrist og vi sender ut en påminnelse per e-post to - 2 - dager før forfall. Ved forsinket betaling sender vi på nytt en påminnelse per e-post fem - 5 - dager etter forfall. Blir ikke faktura betalt innen ti - 10 - dager etter forfall tolkes dette som en oppsigelse iht. punkt 1.2 og abonnementet vil opphøre ved utløpsdato av inneværende periode.

I forbindelse med eventuelle tilbakebetalinger, forbeholder NXT seg retten til å fradra et beløp tilsvarende bankomkostninger og administrasjonsomkostninger (p.t. NOK 95,-) i forbindelse med tilbakebetalingen til kunden. Dette gjelder all form for tilbakebetaling. Dersom betaling foretas fra utlandet skal kunden stå for betalingsomkostningene i alle banker.

2.1. Betalingsansvar

Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten at kunden har betalt for de tjenester som er bestilt frem til utløpet av inneværende abonnementsperiode.

Hvis faktura ikke betales innen fornyelse, vil dette regnes som et brudd på avtalen og blir dermed også regnet som en oppsigelse (se 1.2). NXT forbeholder seg da retten til å disponere kundens domene/webhotell etter eget forgodtbefinnende, samtidig som at tjenesten stenges. Kunden frasir seg på denne måten all rett til å benytte og flytte domene/webhotell.

Godtgjørelse for reaktivering av tjenesten er kr. 500,- eks. mva.

3. Priser

Øking i pris varsles minst 1 mnd før prisendringen foretas og prisendringen gjelder da fra påfølgende mnd. Melding om prisendringer sendes som e-post til den e-postadressen som oppgis som kontaktadresse på NXT sin kundeside. Kunden kan innen den samme fristen si opp avtalen, dersom prisendringen ikke aksepteres. Allerede innbetalt beløp er ikke refunderbart.

Alle priser som er oppgitt på NXT sine hjemmesider er uten merverdiavgift, med mindre annet er oppgitt. Eventuelle endringer i merverdiavgiften eller andre avgifter, herunder avgifter fra domeneutstedere, vil bli videreført til kunden ved det første betalingstidspunkt etter endringen har trådt i kraft.

4. Webhotell

Kunden er selv ansvarlig for alt materiale som legges ut på severen og at lover og opphavrettslige bestemmelser ikke blir krenket. Kunden er også ansvarlig for at eventuelle nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger. Kunden skal holde NXT skadesløs for ethvert krav fra tredjemann som rettes mot NXT vedrørende påstått ulovlig innhold på kundens Internettområde.

Ulovlig materiale skal ikke finnes på, eller distribueres av, NXT sine servere. Dette være seg bilder, filmklipp eller hyperlinks til bilder eller tilsvarende materiale. Det er videre forbudt å ha erotisk, pornografisk eller annet støtende materiale liggende på NXT sine servere. NXT vurderer fritt om materiale plasseres i en eller flere av de ovennevnte kategorier, og forbeholder seg til enhver tid retten til å slette slikt materiale uten varsel. Slettes slikt materiale, kan kunden ikke gjøre noe krav gjeldende mot NXT som følge av slettingen.

Det forutsettes en normal trafikkavvikling som ikke forstyrrer trafikken for andre kunder. Hvis kundens trafikk forstyrrer andre, har NXT rett til å stenge kundens webhotell uten varsel.

NXT forbeholder seg videre retten til å fjerne programmvare og filer på kundens webhotell som såfremt disse belaster serverne i urimelig grad.

Uønsket e-post (spam/søppelpost) er forbudt å sende via NXT sine systemer.

Dersom kunden ikke overholder våre vilkår, gjør seg skyldig i tap eller misbruk av Internettets tilstedeværende ressurser, forstyrrer Internettets funksjon, overtrer den til enhver tid gjeldende nettetikette, eller på annen måte via sin adferd generer andre brukere av Internettet, forbeholder NXT seg retten til å si opp avtalen og stenge kundens nettsted med øyeblikkelig virkning.

Dersom NXT mottar informasjon om straffbare forhold eller aktiviteter i forbindelse med en kundes abonnement og bruk av sitt webhotell vil NXT i tillegg til å stanse kundens abonnement med øyeblikkelig virkning, videreformidle alle relevante opplysninger til myndighetene i det omfang dette er påkrevd. NXT forbeholder seg også retten til å kreve betaling fra kunden for anvendt tid i forbindelse med slik videreformidling.

NXT har rett til Å vurdere om overtredelse har funnet sted eller ikke. Ved stenging av kundens webhotell vil det ikke forekomme kompensasjon eller tilbakebetaling av noen art.

Kunden forplikter seg til å sjekke med jevne mellomrom at alt fungerer som det er lagt opp til.

Data fra hjemmesider og e-post systemer vil ved et abonnements oppsigelse som hovedregel bli slettet 7 dager etter abonnementets opphør.

5. Domener

Ved domenebestilling erklærer kjøper / kortholder at kunden er innforstått med at bruk av domenenavnet ikke krenker tredjeparts navn- eller varemerkerettigheter eller i øvrig strider mot lovgivningen.

NXT er ansvarlig for oppsett mot de servere som domenene skal henvises til, men ikke om kunden skal drifte navnetjenerne selv. NXT håndterer betaling av registreringsavgift til toppregistrar.

Domenenavnet registreres i kundens eget navn. NXT er i denne forbindelse kun formidler av ytelsen og har ikke ansvar hva angår domenenavnet. NXT kan ikke i noen tilfeller gjøres ansvarlig for tap i forbindelse ved flytting/opprettelse av domenenavnet. Kunden er forpliktet til 8 dager etter bestillingen å kontrollere om registreringen/flyttingen av domenet har funnet sted. Om dette ikke har funnet sted skal kunden rette henvendelse til NXT.

NXT tar ikke ansvar for om noen annen har registrert det bestilte domenenavnet innen registreringsprosessen er gjennomført, eller hvis registreringen viser seg umulig å gjennomføre.

Ved feilbestilte domener (stavefeil, navnefeil eller lignende) tilbakebetales ikke registreringsgebyret til kunden. NXT vil imidlertid tilstrebe å rette domenenavnet, såfremt registrering ikke allerede er foretatt. Hvis NXT selv foretar feilbestilling av et domenenavn vil NXT enten refundere registreringsgebyret, eller tilby registrering av det riktige domenenavn. Dette forutsetter at eierskapet til det feilregistrerte domene overtas av NXT.

Ved oppsigelse/flytting/sletting av domene er domenets fremtidige virke NXT uvedkommende, og NXT har intet ansvar for domenet etter dette.

Kunden har rett til å flytte sitt domenenavn til en annen leverandør, men er ansvarlig for påløpte kostnader frem til utløp av inneværende abonnementsperiode. Flytting av domenenavn oppfattes som en oppsigelse av inneværende abonnementsperiode fra kunden. NXT kan uten varsel avslutte de tjenester som var knyttet opp mot domenenavnet, etter at flyttingen er gjennomført. Innbetalt beløp for tjenester som var knyttet opp mot domenenavnet vil ikke bli refundert.

Overføring av eierskap for .no-domener har samme avgifter og kostnader som for registrering og belastes nåværende eier. Faktura for dette sendes til nåværende eier og må være betalt før eierskifte settes i gang.

5.1. Gjenopprettelse av domenenavn etter at domenet er utløpt

Dersom kunden allikevel ønsker å beholde et domenenavn som er avbestilt, må NXT underrettes om dette så tidlig for at kunden skal unngå å bli belastet med et gjenopprettelsesgebyr. Så lenge NXT blir informert om dette før tjenestens utløpsdato, vil ikke kunden bli belastet med gjenopprettelsesgebyr.

NXT kan ikke gi noen garanti for at et domenenavn kan gjenopprettes dersom det ikke er fornyet innen utløpsdato. I de tilfeller hvor vi lykkes med å gjenopprette et domenenavn, blir kunden belastet med et gjenopprettelsesgebyr i tillegg til alminnelig årsavgift.

Gjenopprettelsesgebyret er kr. 100.- eks. mva for .no-domenenavn, og USD $90 for alle andre domene-endelser. USD $90 er kostprisen for gjenopprettelse av blant annet internasjonale domenenavn, som .com, .net og .org. Beløpet konverteres til norske kroner ved fakturering av gjenopprettelsen, beregnet etter valutakurs under kolonnen "salg" i DnBNORs valutakursliste.

Kunden belastes kun for gjenopprettelsesgebyret dersom NXT lykkes i å gjenopprette domenenavnet.

7. Support

Spørsmål angående support besvart på e-post innen 24 timer, så langt det lar seg gjøre. Ved support utover NXT sine tjenester faktureres supportpris på 1000,- pr. time eks. mva. for eksempel ved support på webutvikling og webdesign.

8. Kontakt

Spørsmål angående salg og faktura blir besvart på e-post innen 24 timer, så langt det lar seg gjøre.

8.1. Kunden

Kunden er selv ansvarlig for å oppdatere kundeinformasjon som f.eks. ved adresseendring. Dette gjøres ved å endre informasjonen på NXT sin kundeside. NXT anser kundeinformasjonen på kundesiden som til enhver tid oppdatert og gjeldende i kundeforholdet.

Det er denne kundeinformasjonen som blir brukt i all korrespondanse, både vanlig post, telefon og elektronisk. All faktura blir sendt ut med e-post så det er viktig at man til en hver tid har en gyldig og operativ e-postadresse for fakturamottak på kundesiden.

All korrespondanse vedrørende eksempelvis prisendring, varsling om unormalt høy trafikk og annen kundeinformasjon skjer pr. e-post. Eventuelle meldinger fra NXT til kunden skal regnes som mottatt og kjent, forutsatt at NXT kan godtgjøre at slik e-post er sendt.

9. Reklamasjon

Feil som avdekkes av kunden skal uten ugrunnet opphold etter at feilen er oppdaget varsles NXT pr. e-post og pr. post. Overholder ikke kunden reklamasjonsbestemmelsen i foregående punktum mister kunden retten til å gjøre misligholdet gjeldende overfor NXT.

10. Erstatning / ansvar

Kundens bruk av et NXT abonnement skjer på eget ansvar.

NXT påtar seg intet ansvar for innholdet, det være seg riktigheten, lovligheten, m.m. av den informasjonen som kunden mottar eller avgir via Internettet.

NXT er ikke ansvarlig for innholdet i kundens Internettområde, i søkemotorer, whois-databaser og andre eksterne Internettressurser som det er lenket til fra NXT sine Internettsider.

NXT er ikke ansvarlig for bakcup, selv om NXT kjører backup-rutiner på alle servere hver dag, bør kunden likevel selv sørge for at det eksisterer backup av viktige filer og selv sørge for å sikre at kommunikasjon med eventuelle kontakter kan ivaretas under eventuell nedetid.

NXT er ikke ansvarlig for tap - verken direkte eller indirekte - immaterielle krenkelser eller andre forhold oppstått som følge av bruk av informasjon funnet på Internettet.

NXT er heller ikke ansvarlig for tap som følge av manglende adgang til tjenester eller informasjon på Internettet uansett årsaken til den manglende adgang.

NXT har intet ansvar for tap av data av noen art, herunder tap eller beskadigelse av installert software m.v..

NXT er heller ikke ansvarlig for uvedkommendes adgang til kundens data eller systemer eller skader oppstått i forbindelse her med. kunden er selv ansvarlig for alle eventuelle omkostninger oppstått i relasjon til bestilling av ytelser via Internettet og bruk av betalingssystemer tilknyttet Internettet.

NXT holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett - bevisst eller ubevisst - skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjøre informasjonsflyt.

NXT er ikke ansvarlig for tap som følge av eventuell manglende eller feilaktig fakturering.

NXT er ikke ansvarlig om tjenester blir steng pga at kunden ikke har oppdatert kontaktinformasjon.

NXT fraskriver seg ethvert ansvar for økonomiske tap kunden måtte ha uansett årsak.

Disse ovennevnte ansvarsfraskrivelser er gjeldende uansett om NXT måtte ha handlet grovt uaktsomt.

11. Feil hos tredjemann og force majure

Utover ovennevnte er NXT aldri erstatningsansvarlig såfremt avbrytelser, driftsforstyrrelser, feil, skader m.v. skyldes forhold utenfor NXTs kontroll, herunder lynnedslag, oversvømmelse, brann, streik, krig, terror, arbeidsnedleggelse eller lockout (herunder blant NXTs egne medarbeidere), overbelastning av nettet, feil i andres nettverk, feil hos tredjemann, systembrudd, andre force majeure-hendelser mv.

12. Driftssikkerhet

NXT forbeholder seg retten til å begrense/innskrenke produkters anvendelsesmuligheter på grunn av drifts- og sikkerhetsmessige forhold.

Av drifts- og sikkerhetsmessige årsaker forbeholder NXT seg også retten til å skaffe seg adgang til kunders brukerdata. Skjer dette vil NXT's medarbeidere være underlagt taushetsplikt. All annen adgang til brukerdata krever en tillatelse fra kunden eller en rettskendelse. Spam- og virusfilter, stilt til rådighet av NXT, minimerer risikoen for å motta uønsket e-post. NXT garanterer ikke at filtrene fange opp alle uønskede e-post.

13. Overdragelse

I forbindelse med salg eller annen overdragelse av alle eller deler av NXT sine aktiviteter eller aktiver, er NXT berettiget til helt eller delvis å overdra kundens abonnement(er) samt NXT sine rettigheter og forpliktelser etter forretningsbetingelsene til tredjemann uten kundens samtykke.

14. Endring av avtalen

NXT har adgang til å endre denne avtalen dersom forutsetningene for avtalen for NXT sin del endres.

15. Lovvalg og tvisteløsning

Denne tjenesteavtalen skal reguleres av norsk rett. Tvister mellom kunden og NXT skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen tretti - 30 - dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler.

Partene vedtar Sør-Østerdal tingrett i Elverum som verneting.